Chủ động tích cực tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án du lịch trên địa bàn tỉnh

(2021-05-25 03:50 PM - 20 lượt xem)

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp với Tổ công tác liên ngành của tỉnh để giải quyết vướng mắc và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh sáng nay 25/5/2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là sẽ tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án đầu tư về du lịch với phương châm hài hòa lợi ích giữa các bên. Tuy nhiên, tỉnh cũng sẽ kiên quyết xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư đối các dự án không có khả năng thực hiện. Các sở, ngành, địa phương chủ động, tích cực tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án về du lịch.

Đối với Tổ công tác liên ngành của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy chế làm việc, trong đó, cần chú trọng đến cam kết trách nhiệm giữa các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhà đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành thống nhất quy trình, thủ tục đầu tư để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Hiện trong Khu kinh tế Đông Nam có 4 dự án; ngoài Khu kinh tế Đông Nam có 7 dự án đầu tư về du lịch. Qua kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, đại diện các nhà đầu tư và kết luận đối với từng dự án.

Đối với các dự án thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, thống nhất với các sở, ban, ngành và UBND huyện Gio Linh tiến hành ký cam kết trách nhiệm với nhà đầu tư, trong đó nêu rõ tiến độ cụ thể của từng phần việc từ thời điểm kiểm tra đến khi dự án khởi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng, trách nhiệm của từng bên liên quan đối với từng công việc, chế tài xử lý. Báo cáo UBND tỉnh trong vòng 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết luận.

Giao các thành viên Tổ công tác giải quyết vướng mắc và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư về du lịch trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao và thường xuyên đốc thúc nhà đầu tư triển khai dự án theo đúng cam kết. Đối với các dự án không có hoặc không còn khả năng triển khai do gặp khó khăn về nguồn vốn, cần rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền chấm dứt dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác liên ngành đã nghiên cứu, thảo luận và cơ bản thống nhất với dự thảo thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra các dự án đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh.